Amipli Dizanteri tedavisi belirtileri nedenleri Amipli Dizanteri nedir, bitkisel tedavi

Amipli Dizanteri

Amipli Dizanteri Dizanteri NEDENLERİ
Entamoeba histolytica insanların sindi­rim sisteminde hastalık yapan tek amip türüdür.
Bağlrsak duvarına yerleşerek yüzeysel ya da derin yaralar açar.
Asa­lak bazen bağırsak duvarım delerek ka­raciğere ve bağırsak dışı başka organla­ra da ulaşabilir. Asalağın iki evresi var­dır.
Bunların biri asalağın beslenip bü­yüdüğü ve çoğaldığı etkinlik evresidir.
Öbürü ise etkinliğe uygun olmayan ko­şullarda çevresinde bir kist oluşturduğu kistli evredir; asalak kistli evrede ise bir konaktan öbürüne geçer.
Etkin çoğalma evresindeki (trofozo-it) asalak, dokularda ve sulu dışkıda bu­lunur.
Kanla beslenen bu asalaktan yal­nızca daha küçük olmasıyla ayırt edile­bilen E. hartmanni ise bağırsakta hasta­lık yapmadan (saprofit olarak) yaşar.
Körbağrrsak ya da çıkan kalınbağırsak duvarına yapışarak buradaki besin artık­larıyla beslenir.
Bağırsak içeriğiyle bir­likte kalınbağırsağın son bölümlerine sürüklendiğinde tıpkı E. histolytica gibi daha zor yaşam koşullarına dayanabil­mek için kistli hale dönüşür ve bu bi­çimde dışkıyla atılır.
Kistler dış ortamda uzun süre yaşa­yabilir.
Ağız yoluyla başka bir organiz­maya girince yeni konağm bağırsağında bir kez daha etkinlik evresine girerler.
Hastalık yapıcı döngünün neden her in­sanda tamamlanmadığı, henüz bilinme­mektedir.
Ama bu döngü tamamlanınca asalak ürettiği enzimlerle bağırsak duva­rını yıkıma uğratır; hatta bazı olgularda duvar engelini de aşar.

Dizanteri  NASIL BULAŞIR
Amip, sağlıklı bireylere hasta ya da taşı­yıcı insanlardan bulaşır.
Maymun ve kö­peğin de hastalığı bulaştırdığı bilinmek­tedir.
Kistli dışkıyla kirlenmiş yiyecek ve İçecekler en önemli bulaşma yoludur.
İnsan dışkısının toprak gübresi olarak kullanıldığı bölgelerde sebzeler hastalı­ğın bulaşmasında önemli rol oynar.
Su kaynaklannın kirlenmesi ve sineklerin kistleri besinlere bulaştırması da hastalı­ğın yayılmasına yol açar. Trofozoitler dış ortamda hızla öldüğünden akut amipli dizanteri olguları önemli bir teh­like yaratmaz.
Ama iyileşme dönemin­deki hastaların ve taşıyıcıların dışkıla­rında bulunan kistler dış ortamda uzun süre yaşayabilir ve hastalığı yayar.

Dizanteri BELİRTİLERİ
Entamoeba histolyticamn yol açtığı de­ğişikliklerin çeşitliliği nedeniyle amipli dizanteri çok değişik belirtilerle ortaya çıkabilir.
Hastaların büyük bölümünde açık belirtiler yoktur.
Ama dikkatli bir hasta uzun süredir belirsiz sindirim ya­kınmaları ve arada bir gelen hafif ishali olduğunu söyleyecektir.
Amipli dizanteri. Kuluçka dönemini belirlemek zordur, çünkü enfeksiyon uzun süre sesiz kalabilir.
Ortalama 2-4 hafta olan kuluçka dönemi, aylarca da sürebilir.
Amipli dizanterinin akut ve kronik biçimleri vardır. Akut biçiminde hasta­lık genellikle sessiz başlar.
Bağırsaklar­da hafif bir rahatsızlık duygusu vardır.
Bağırsak hareketleri düzensizdir.
Günde 1-2 kez sulu dışkılama görülür.
Ama hastalık şiddetli sümüksü ishalle de baş­layabilir ve dışkılama 24 saatte 20-30 keze varabilir.
Dışkı çok sulu ve kanlı­dır.
Dışkılama öncesinde ya da sonrasın­da şiddetli karnı ağrısı duyulur. A
ğrı da­ha çok inen kalınbağırsak bölgesindedir.
Ateş normal ya da çoğu zaman hafif yüksektir; çok yüksek ateş enderdir.
Hastanın genel durumunun açıkça kötüleştiği görülür.
Dil kuru, üzeri be­yaz ve yapışkandır.
Elle yapılan karın muayenesi hastaya ağrı verir. Karaciğer genellikle büyük ve ağrılıdır.
Bu belirtiler 1-2 hafta sonra gerile­meye başlar.
Bazen de belirtiler tümüy­le kaybolur ve hasta iyileşir.
Ama olgu­ların çoğunda iyileşme dönemlerim hastalığın yeniden alevlendiği dönemle­rin izlemesiyle hastalık kronikleşir.
Akut evrenin değişmez belirtisi olaa ishal, kronik evrede, en azından geliş­miş Batı ülkelerinde görülmeyebilir.
Tropikal bölgelerde hastalığın kronik j biçimi genellikle akut biçimine benzer, Yalnız sümüksü kanlı ishalin sürmeği ve bağırsak duvarındaki yaraların kro­nikleşme eğilimi açısmdan akut tablo­dan farklıdır.
Gelişmiş Batı ülkelerinde kronik amipli dizanterinin özelliği kabızlık ve ishal dönemleridir.
Günde 3-4 keze çıkabilen ishal yarı sulu ya da cıvık, kötü kokulu, açık sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renklerde, sümüksü ve kanlıdır.
Hasta iştahsız ve güçsüzdür. 
Karnın alt bölümü ağrılıdır; hastanın karnını kasma nedeniyle bu bölgenin elle muayene zordur.
Bazı hastalarda genel durumu gittikçe kötüleşir ama olguların çoğun­da hastalığın gerileme ve alevlenme dö­nemleri birbirini izler.
Günümüzde amipli dizanterinin, es­kiden beri alışılmış olanlann dışında da bazı biçimleri görülmektedir. Bunların başhcalan şunlardır;
Belirtisiz amipli dizanteri Hastalıktan çok taşıyıcılığı düşündüren hafif belirti­ler (belirsiz sindirim yakınmaları, hafif ishal) görülür.
Amipli düzbağırsak ve sigmoit kolon iltihabı Kalınbağırsağın son bölümü­nün iltihabıdır.
Hafif ateşli amipli dizanteri Hafif ateş hastalığın bu biçiminin tek belirtisi­dir. Öbür biçimlerde görülen bağırsak spazmları, sindirim borusunun ilk bölü­münde salgılama bozuklukları, karaci­ğer işlev bozuklukları, B grubu vitamin metabolizması bozuklukları gibi belirti­ler bu olgularda görülmez.
Yalancı verem sendromu Hafif ateş, kilo kaybı, göğüs ve sırt ağrıları yapar.
Yalancı apandisit sendromu.
Yalancı safrakesesi iltihabı sendromu.
Ülser sendromu Ağrı ve asit artışıyla onlkiparmakbağırsağı ülserini taklit eden belirtiler verir.
Yalancı anjina pektoris sendromu Göğüste gezici ağrılardan anjina pekto-risi andıran şiddetli ağrı krizlerine kadar değişebilen belirtiler verir.
Kansızlık sendromlan Kansızlık çok belirgin duruma gelerek hastalığın öbür belirtilerini örtebilir.
Yalancı tümör sendromu Özellikle Afrikada sık görülür. Kalınbağırsak tü­mörlerini andıran belirtiler verir. Yapı­lan biyopside kütlenin amebom (amip düğümcüğü) olduğu anlaşılır. Amebom başta körbağırsak olmak üzere kalınba­ğırsağın her yerinde yerleşebilir.
Yukarıda sayılanlardan ayrı bir grup sendrom da amip sonrası send-romlar olarak nitelenir. Bağırsaklarda yapışıklıkların oluşması, karaciğer iş­levlerinin bozulması, spazmh kolit, pankreas ve bağırsaklarda işlev bozuk­lukları gibi bu sendromlar asalağın yaptığı lezyonlann sonucudur. Bunlar çok sık görülmez ve amibe yönelik te­daviyle iyileşmez.
Son olarak sözünü edeceğimiz çok asalaklı sendrom ise amipli dizanteriye başka asalak (gardia, kancalıkurt, tenya, askaris vb) enfeksiyonlarının da eklen­mesiyle ortaya çıkar.
Hastalığın hem akut, hem de kronik bi­çimlerinde asıl hastalığa eklenen başka sorunlar, ortaya çıkabilir.
Bağırsak kana-malan, peritonite yol açan delinmeler, kalınbağırsak çevresinde apselerin oluş­tuğu kalınbağırsak çevresi iltihabı (peri-kolit), bağırsak çapının daralmasıyla or­taya çıkan ağrılı nöbetler başlıca komplikasyonlardır.
Amipli karaciğer hastalığı ise yuka­rıda belirtilen apse içeriğinin karın zan ya da akciğer zarına boşalması, amiple­rin lenf ya da kan yoluyla başka organ­lara yayılması gibi komplikasyonlara yol açabilir.

amipli dizanteri belirtileri, amipli dizanteri nedenleri, dizanteri
Amipli Dizanteri Habule.com tarafından 5 incelendi Amipli Dizanteri

Benzer Yazılar

Bu sitedeki bilgiler tavsiye amaçlıdır. Uygulanmasından doğacak sonuçlardan SİTEMİZ sorumlu tutulamaz.